Algemene Voorwaarden Foodja.nl

Algemene voorwaarden Foodja.nl in samenwerking met Studio Surprise

Artikel 1 definities

Opdrachtnemer

Is Foodja.nl die zijn bedrijf inzet voor het verlenen van zijn diensten.

Is Foodja.nl in samenwerking met Studio Surprise die hun bedrijf inzetten voor het verlenen van hun diensten.

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer terzake een of meer door opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

Annulering

De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

Dagen

Met dagen worden bedoeld kalenderdagen.

Werkdagen

Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

AVP

Algemene Voorwaarden evenementen verzorging en partycateraars

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De AVP zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle aanbiedingen van opdrachtnemer tot het sluiten van een overeenkomst. Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast de AVP andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AVP.

2.2 Afwijken van de AVP is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.

2.3 Zijn de AVP eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de AVP toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle door of namens opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn 14 werkdagen geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij opdrachtnemer de aanbieding binnen die termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan opdrachtnemer de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.

3.2 Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever. Opdrachtnemer kan een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever zenden. Maakt opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van een opdrachtbevestiging bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Opdrachtnemer is hoe dan ook pas gebonden als zijn schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard, of als hij een opdrachtbevestiging verstuurd heeft. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.

3.4 Opdrachtgever kan tot 5 dagen voor de datum van uitvoering een lager aantal dan het oorspronkelijk opgegeven aantal gasten doorgeven aan opdrachtnemer. Bedraagt het gecorrigeerde aantal gasten minder dan 50% van het oorspronkelijke aantal, dan is er sprake van een gedeeltelijke annulering, waarop artikel 6.1 van overeenkomstige toepassing is. In dat geval bepaalt

opdrachtnemer de creditering aan de hand van de gegevens vermeld op de offerte of opdrachtbevestiging. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op assortimentswijziging door opdrachtgever voor de dag van uitvoering. Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging extra in rekening gebracht.

3.5 Afspraken met personeelsleden van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet, tenzij deze schriftelijk namens opdrachtnemer zijn bevestigd

3.6 Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij opdrachtnemer berusten.

3.7 De onder 3.6 bedoelde bescheiden blijven eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich dan ook het recht voor om die bescheiden terug te vorderen.

 

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever.

4.2 Verstrekt opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.3 Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen aan opdrachtgever door te berekenen.

4.4 Een prijsverhoging als bedoeld onder 4.3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 5 Betaling

5.1 De betaling dient te geschieden 14 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte.

5.2 Opdrachtnemer kan de opdrachtgever verplichten 45% van de overeengekomen prijs als aanbetaling bij de totstandkoming van de overeenkomst te betalen.

5.3 Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, heeft opdrachtnemer het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.

5.4 Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan opdrachtnemer over het uitstaande bedrag een rente per kalendermaand verschuldigd van 1,5%. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een

volle maand gerekend.

5.5 Ingeval opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die opdrachtnemer moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ‘incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 120,--. Uit het

enkele feit dat opdrachtnemer juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot betaling van incassokosten. Daarnaast draagt opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van voldoening, indien daartoe door opdrachtnemer wordt overgegaan.

5.6 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van opdrachtnemer aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid geeft in de vorm van een bankgarantie voor de betaling van toekomstige termijnen.

5.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening.

5.8 Eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever naar aanleiding

van door opdrachtgever gedane reclames, dan wel uit anderen hoofde, geven opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd.

 

Artikel 6 Annuleringen

6.1 Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien opdrachtnemer het aanbod niet onverwijld verwerpt.

a) Bij annulering van de overeenkomst tot  10 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 50% van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.

b) Bij annulering minder dan 10 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 100% van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.

6.2 Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering opdrachtnemer heeft bereikt.

6.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd lijken met overheidsvoorschriften, dan wel de goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7 Uitvoering

7.1 De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is opdrachtnemer, onverminderd

niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

7.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat opdrachtnemer alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen.

7.3 Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, terstond opeisbaar.

7.4 Opdrachtnemer is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van opdrachtnemer een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

7.5 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk bewijs aan

opdrachtnemer dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.

7.6 Opdrachtnemer neemt maatregelen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Opdrachtnemer zal zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever aan derden kenbaar maken.

7.7 Indien opdrachtnemer eten en drinken, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van het eten vanaf het moment van aflevering.  

7.8 Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever eten van locatie meenemen, is dat voor eigen risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

7.9 Opdrachtnemer maakt indien nodig gebruik van de BHV-ers van opdrachtgever. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat er voldoende BHV-ers op locatie tijdens de partij aanwezigheid zijn.

 

Artikel 8 Transport en werkomstandigheden

8.1 Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het transport aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot inontvangstneming van de goederen, dan is

opdrachtnemer gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee opdrachtnemer aan de leveringsplicht heeft voldaan. opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren

8.2 Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan opdrachtnemer, naar de eis van opdrachtnemer zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertragingen

ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin opdrachtnemer werkt onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

8.3 Opdrachtgever geeft opdrachtnemer de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu.

 

Artikel 9 Reclame

9.1 Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen opdrachtgever wenst.

9.2 Reclames zijn slechts schriftelijk en gemotiveerd mogelijk binnen 8 werkdagen na uitvoering van de opdracht. Uitgangspunt bij reclames is de tussen partijen overeengekomen offerte of opdrachtbevestiging. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, dan wel onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen binden opdrachtnemer niet.

9.3. Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie af te keuren.

9.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, dan wel door van buiten komende oorzaken.

9.5 Ingeval de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief of telefax ter kennis van opdrachtnemer te worden gebracht. Reclames die opdrachtnemer na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereiken, hoeven

door opdrachtnemer niet meer in behandeling genomen te worden. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

10.2 Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat terzake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer vergoed wordt.

10.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

10.4 Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door opdrachtnemer te vergoeden schade worden gematigd.

10.5 Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat opdrachtnemer toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

10.6 Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van opdrachtnemer tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtnemer of anderen aan de ruimte toegebrachte schade

aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden te zake.

10.7 Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of

inrichtingmaterialen en tentpaviljoens welke geschiedt op aanwijzing en/of met toestemming van opdrachtgever, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.

10.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor opdrachtnemer en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor de schade die is

veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.

10.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.

10.10 Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.

 

Artikel 11 Klachten

11.1 Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan opdrachtnemer te melden, opdat opdrachtnemer de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen.

Voornoemde termijn geldt als de diensten tijdens normale werkuren worden verricht. Indien de diensten buiten deze normale werkuren worden verricht, dient de melding onmiddellijk op de eerste werkdag daarna te geschieden.

11.2 Eventuele klachten worden door opdrachtnemer slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan opdrachtnemer doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek

is geconstateerd.

 

Artikel 12 Eigendom goederen

12.1 Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door opdrachtnemer ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van opdrachtnemer. Indien goederen van opdrachtnemer achterblijven, moeten deze door opdrachtgever ongefrankeerd aan

opdrachtnemer geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan opdrachtnemer tegen kostprijs worden vergoed.

 

Artikel 13 Overmacht

13.1 Als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen opdrachtnemer nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening.

13.2 In geval van overmacht zal opdrachtgever aan opdrachtnemer nog 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.

13.3 Indien de overmachttoestand aanhoudt en uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. In dat geval dient de ontbindende partij de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen, zij is dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een gedane aanbetaling zal dan worden terugbetaald.

13.4 Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van opdrachtnemer voor de duur van deze omstandigheid op.

13.5 Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.

 

Artikel 15 Geschillen

15.1 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door opdrachtnemer gedane offertes en de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut

bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van opdrachtgever

 

16. Werkzaamheden producties

16.1 Onder werkzaamheden producties wordt in deze verstaan:

-de technische bediening van installaties,

-de technische en/of creatieve voorbereiding, uitwerking en/of ondersteuning van producties,

-opbouw en afbouw van gehuurd materieel, door Studio Surpise en/of Foodja.nl in opdracht van de wederpartij.

16.2 De door Studio Surpise en/of Foodja.nl vervaardigde of verstrekte plannen, tekeningen, beschrijvingen, modellen e.d. blijven het eigendom van Studio Surpise en/of Foodja.nl, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De wederpartij zal geen gegevens betreffende door Studio Surpise en/of Foodja.nl gebezigde ontwerpen of voorgestelde constructiemethoden kopiëren, aan derden tonen of bekendmaken.

16.3 Opgaven betreffende aanvangstijden zullen door Studio Surpise en/of Foodja.nl zoveel mogelijk stipt worden aangehouden. In geen geval kan Studio Surpise en/of Foodja.nl voor enige schadevergoeding worden aangesproken ingeval van het niet op tijd gereed zijn van de eventuele overeengekomen werkzaamheden.

16. 4 Studio Surpise en/of Foodja.nl is noch tegenover de wederpartij, noch tegenover derden aansprakelijk voor materiele of immateriële schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade veroorzaakt door handelen van haar personeel. De wederpartij vrijwaart Studio Surpise en/of Foodja.nl volledig, zo deze door derden tot vergoeding van schade wordt aangesproken, terzake van dergelijke aanspraken.

 

17. Dienstverlening en advies

17.1 Ten aanzien van de overeenkomsten tot het verrichten van dienstverlening is de beschrijving van de werkzaamheden zoals en voor zover deze is opgenomen in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging van Studio Surpise en/of Foodja.nl, bepalend voor de inhoud en omvang van de door Studio te verrichten werkzaamheden en/of diensten.

17.2 Adviezen worden door Studio Surpise en/of Foodja.nl naar beste kennis van zaken gegeven. Studio Surpise en/of Foodja.nl aanvaart echter geen enkele aansprakelijkheid voor (mondeling dan wel schriftelijk) gegeven adviezen ondermeer betreffende, doch niet beperkt tot, adviezen omtrent de door de wederpartij in te schakelen derden en/of aan te schaffen materialen/zaken.

17.3 Een door Studio Surpise en/of Foodja.nl verstrekt advies kan de wederpartij nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren materialen of de te volgen werkwijzen op hun geschiktheid voor het beoogde doel.

 

18. Verhuur

18.1 Onder huurder wordt verstaan: de wederpartij. Onder verhuurder wordt verstaan: Studio Surpise en/of Foodja.nl. Onder het gehuurde wordt verstaan: de goederen met de daarbij behorende accessoires en verpakkings- en transportmaterialen, welke door verhuurder aan huurder in huur worden afgestaan. Onder huurperiode wordt verstaan: de periode tussen het moment van aflevering en het moment van retourkomen in het magazijn van Studio Surpise en/of Foodja.nl van het gehuurde.

18.2a De verhuurde goederen worden in goede staat ter beschikking gesteld en moeten door de huurder in dezelfde staat, behoudens normale slijtage, worden teruggeleverd onmiddellijk na afloop van de in de desbetreffende huurovereenkomst gegeven huurtermijn, alsmede bij ontbinding van de huurovereenkomst. De huurder is verplicht het geleverde terstond bij aflevering of door Studio Surpise en/of Foodja.nl retour halen op gebreken te controleren. 

18.2b Indien de huurder, zonder schriftelijke toestemming van verhuurder, het gehuurde of onderdelen daarvan, niet of te laat retourneert is verhuurder gerechtigd aan huurder huur te berekenen over de periode dat de goederen te laat zijn, alsmede alle kosten welke verhuurder moet maken om de goederen alsnog (zo snel mogelijk) geretourneerd te krijgen cq. terug te halen. Indien goederen na 8 dagen, nadat deze krachtens de huurovereenkomst of de algemene voorwaarden geretourneerd hadden moeten zijn, nog niet bij ons zijn geretourneerd of anderszins retour zijn gekomen, zijn wij gerechtigd de nieuwwaarde van de gehuurde goederen aan huurder te berekenen en de goederen als verkocht te beschouwen met uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud. In dat geval wordt de huurder hiervan schriftelijk in kennis gesteld middels een factuur met het verkoopbedrag.

18.2c Indien de gehuurde goederen worden afgeleverd inclusief reserveonderdelen, dienen bij vervanging van onderdelen de vervangen onderdelen ingeleverd te worden. Indien dit niet het geval is, is de huurder verplicht de tegenwaarde van de vervangen onderdelen te vergoeden aan verhuurder.

18.2d Na de huurperiode moet de huurder het materiaal schoongemaakt retourneren. Indien de gehuurde materialen niet schoon worden geretourneerd heeft verhuurder het recht schoonmaakkosten aan huurder te berekenen.

18.3a Vanaf het moment van aanvang van de huurperiode is huurder aansprakelijk voor alle kosten en/of schaden welke het gevolg zijn van het gebruik, diefstal, verlies, of verloren gaan van het gehuurde. Hieronder valt niet de normale slijtage - ter onzer beoordeling - van het gehuurde. De kosten van reparatie van alle beschadigingen zijn voor rekening van de huurder. Alle veranderingen, aanvullingen of reparaties aan het materiaal mogen slechts verricht worden door verhuurder.

18.3b In geval van verlies van, diefstal van of schade aan het gehuurde zal de huurder hiervan terstond melding doen aan Studio Surpise en/of Foodja.nl met een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal of vernieling heeft plaatsgevonden, en een kopie van het proces-verbaal van deze aangifte aan Studio Surpise en/of Foodja.nl verstrekken.

18.4a De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de door Studio Surpise en/of Foodja.nl vastgestelde verhuurtarieven.

18.4b De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, zich tegenover verhuurder te kunnen legitimeren door middel van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Daarnaast heeft verhuurder het recht van huurder een door verhuurder vast te stellen waarborgsom te verlangen alvorens tot levering van het gehuurde over te gaan. Verhuurder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie c.q. reinigen van het gehuurde en verder alle overige bedragen welke huurder op grond van de huurovereenkomst of deze voorwaarden aan verhuurder verschuldigd is.

18.5a De huurder is verplicht het gehuurde slechts overeenkomstig de bepalingen van de huurovereenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:

- de gehuurde goederen te behandelen als goed huisvader en te gebruiken volgens bekend veronderstelde eisen en in ieder geval, indien aanwezig, overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan de huurder bij aflevering van de goederen zijn overhandigd;

- geen verandering aan gehuurde goederen aan te brengen;

- verhuurder te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;

- aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en verhuurder terzake te vrijwaren.

18.5b Het is de huurder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verhuurder het gehuurde aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan.

18.5c Het is de huurder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verhuurder het gehuurde buiten Nederland te gebruiken of te transporteren.

18.6a Indien is overeengekomen dat verhuurder zorgdraagt voor het transport van de gehuurde materialen naar en/of van de plaats van gebruik dient huurder op de afgesproken locatie aanwezig te zijn om het gehuurde te controleren en in ontvangst te nemen c.q. aan verhuurder te overhandigen. Het door verhuurder vooraf aangegeven tijdstip van afleveren/retourhalen is een richttijd welke door verhuurder zo zorgvuldig mogelijk zal worden nageleefd. Hier kunnen echter door huurder geen rechten aan worden ontleend en huurder wordt geacht op de afgesproken locatie aanwezig te blijven totdat het gehuurde daadwerkelijk afgeleverd/retourgehaald. Huurder dient aan verhuurder vooraf schriftelijk het juiste adres en een eenduidige routebeschrijving ter beschikking te stellen en ervoor te zorgen dat de bedoelde plaats normaal met een voor dit transport gebruikelijk voertuig te bereiken is. Dit alles voor kosten van de huurder; per gereden kilometer brengt verhuurder aan huurder een van tevoren vastgestelde vergoeding in rekening.

18.6b Indien is overeengekomen dat verhuurder zorgdraagt voor het opstellen, aansluiten en/of bedienen van de gehuurde materialen dient huurder alle, door verhuurder zowel noodzakelijk als wenselijk geachte, voorbereidingen te treffen zodat verhuurder het gehuurde overeenkomstig zijn voorwaarden en op de voor hem gebruikelijke wijze kan opstellen en aansluiten. Huurder heeft het recht deze voorwaarden, voor het accepteren van de order, op te vragen. Voor zover de door de huurder te treffen voorbereidingen afwijken van hetgeen normaal gebruikelijk is, is verhuurder verplicht deze te treffen voorbereidingen tevoren aan de huurder mede te delen. De elektriciteitsaansluiting(-en) dient(dienen) overeenkomstig de wettelijke bepalingen aangesloten te zijn en dient(dienen) reeds bij aanvang van het opstellen en aansluiten van de apparatuur gereed voor gebruik te zijn en geheel ter beschikking aan verhuurder te staan. De huurder dient er zorg voor te dragen dat de elektriciteitsaansluiting(-en) minimaal de stroom kan(kunnen) leveren welke het totale vermogen van de gehuurde materialen noodzakelijk maakt. Indien in de orderbevestiging of huurovereenkomst een minimale stroomsterkte (en eventuele overige specificaties)van de aansluiting wordt(worden) vermeld wordt de huurder geacht daarmee akkoord te zijn en zorg te dragen voor een aansluiting volgens de betreffende specificaties.

18.6c Indien verhuurder niet of niet voldoende in staat wordt gesteld het gehuurde direct na de overeengekomen huurperiode af te voeren is verhuurder gerechtigd aan huurder huur te berekenen over de periode dat de goederen daardoor te laat in zijn magazijn retour komen, alsmede alle kosten welke verhuurder moet maken om de goederen alsnog (zo snel mogelijk) geretourneerd te krijgen c.q. retour te halen. Indien goederen na 8 dagen, nadat deze krachtens de huurovereenkomst of de algemene voorwaarden geretourneerd hadden moeten zijn, nog niet bij ons zijn geretourneerd of anderszins retour zijn gekomen, zijn wij gerechtigd de nieuwwaarde van de gehuurde goederen aan huurder te berekenen en de goederen als verkocht te beschouwen met uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud zoals beschreven in deze algemene voorwaarden. In dat geval wordt de huurder hiervan schriftelijk in kennis gesteld middels een factuur met het verkoopbedrag.

18.7 Opgaven betreffende afleveringstijden en/of aanvangstijden zullen door verhuurder zoveel mogelijk stipt worden aangehouden. In geen geval kan verhuurder voor enige schadevergoeding worden aangesproken ingeval van te late levering of bij niet op tijd gereed zijn van de eventuele overeengekomen werkzaamheden.

18.8 De huurder wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval:

-hij enige voor hem uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt;

-hij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt. Verhuurder is alsdan gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst op te schorten of voor ontbonden te houden en het eventueel gehuurde materiaal af te voeren, alles onverminderd de overige toekomende rechten van verhuurder. Ontbinding vindt eveneens plaats indien conservatoir of excuteriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen, of op een gedeelte daarvan, of op aan hem in huur gegeven materiaal, wanneer de huurder in staat van faillissement geraakt, heeft, door het enkel verloop van de overeengekomen huur/betalingstermijn, dan wel door het enkel plaatsgrijpen van één der gemelde omstandigheden, verhuurder het recht om, zonder nadere sommatie, onmiddellijke betaling van verschenen huurtermijnen met kosten te vorderen en/of, zonder tussenkomst van de rechter, de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden en het verhuurde onverwijld tot zich te nemen, onverminderd verhuurders recht om van huurder vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen. Verhuurder kan te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, de huurovereenkomst met huurder ontbinden, zonder hierdoor schadeplichtig te zijn. Opzegging van huurovereenkomst zijn overeenkomst voor onbepaalde tijd of langer dan de overeengekomen tijd dient schriftelijk en per aangetekende brief te geschieden.